top of page

Land Acknowledgement​

Image by Ian Keefe

Queen’s University is situated on the territory of the Haudenosaunee and Anishinaabek.

Ne Queen’s University e’tho nońwe nikanónhsote tsi nońwe ne Haudenosaunee tánon Anishinaabek tehatihsnónhsahere ne óhontsa.

Gimaakwe Gchi-gkinoomaagegamig atemagad Naadowe miinwaa Anishinaabe aking.

bottom of page